REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”).

§ 1 Definicje

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej.
2. Usługodawca - oznacza Step Two Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Sobieskiego 11/E6,40-082 Katowice, NIP: 6342812402, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434689, będącą jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.
3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Aplikacji Mobilnej

1. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to:
a) urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 4.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.google.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;
b) urządzenie wyposażone w system operacyjny iOS w wersji co najmniej 8.1 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.
w zależności od wyboru systemu, w którym będzie działać Aplikacja Mobilna, dokonanego przez Użytkownika.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Rezygnacja z usługi jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy poprzez usunięcie Aplikacji Mobilnej.

§ 4 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

§ 5 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji Mobilnej.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2016 r.